Znamy rekomendacje Komisji Europejskiej dla Morza Bałtyckiego. Teraz decyzja w rękach ministrów

Morza i oceany

Organizacje pozarządowe wzywają rządy państw UE z regionu Morza Bałtyckiego do przyjęcia większości propozycji opublikowanych przez Komisję Europejską ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2021, a także do zwiększenia wysiłków, w celu zakończenia nadmiernych połowów bałtyckiego śledzia w zachodniej części Bałtyku[1].

 

Organizacje pozarządowe: WWF, Oceana, Seas at Risk, Coalition Clean Baltic i Our Fish pozytywnie przyjęły propozycję KE dotyczącą bałtyckich limitów połowowych na rok 2021. Uwzględnia ona interakcje międzygatunkowe pomiędzy populacjami ryb m.in. zależności między nimi w obrębie łańcucha pokarmowego, co stanowi jeden z przykładów zarządzania rybołówstwem w oparciu o podejście ekosystemowe. Propozycja zawiera też dodatkowe środki ochronne w celu odtworzenia populacji ryb. Niemniej jednak, organizacje oceniają, że zaproponowany całkowity dopuszczalny połów dla zachodniego stada bałtyckiego śledzia to „bolesne rozczarowanie”: jest stanowczo zbyt wysoki i nie daje szansy przełowionemu stadu na odtworzenie.

W obliczu krytycznego stanu kluczowych stad ryb i złego stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego, organizacje pozarządowe wzywają wszystkie nadbałtyckie państwa do podjęcia skoordynowanych i stanowczych działań.

„Wskaźnik śmiertelności połowowej oparty na Maksymalnym Zrównoważonym Połowie (MSY), został nareszcie rozpoznany przez Komisję Europejską jako nieprzekraczalny próg, a nie wartość docelowa.” – powiedziała Justyna Zajchowska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska. „Limit połowowy dla szprota zaproponowany jeszcze poniżej poziomu zrównoważonego, to czytelny sygnał, że Komisja Europejska bierze pod uwagę w swoich decyzjach potrzeby ekosystemu morskiego. W tym wypadku – niższy limit połowowy dla szprota oznacza zachowanie większej bazy pokarmowej dla zagrożonej populacji wschodniego stada bałtyckiego dorsza. Mamy nadzieję, że unijni ministrowie ds. rybołówstwa zaakceptują tę rozważną propozycję, która jest w pełni zgodna z wymogami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.” - dodaje ekspertka. 

„Wiele lat złych decyzji nie pozostawiło łatwego wyboru. Wzywamy państwa członkowskie UE do ochrony Morza Bałtyckiego poprzez przyjęcie niezbędnych redukcji limitów połowowych oraz dodatkowych środków zaproponowanych przez Komisję Europejską. Kluczowe stada są w stanie krytycznym, a Bałtyk wymaga pilnych działań po dekadach opieszałości. Wszystkie kraje tego regionu muszą działać razem, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu podczas międzynarodowej konferencji Our Baltic, która odbędzie się pod koniec września. To musi być ten moment, który zainicjuje proces odtworzenia dobrego stanu Morza Bałtyckiego” powiedziała Vera Coelho, dyrektorka ds. rzecznictwa w organizacji Oceana Europe[2].

Dyrektorka Our Fish, Rebecca Hubbard stwierdziła, że: „Tego roku jesteśmy zadowoleni widząc silniejsze stanowisko Komisarza Virginijusa Sinkevičiusa, który popiera ochronę morskiej różnorodności biologicznej. Niestety propozycja, aby kontynuować nadmierne połowy zachodniego stada bałtyckiego śledzia nadal sprzyja bogatej, przemysłowej flocie niemieckiej[3]. Jest to bolesne rozczarowanie dla ważnej populacji ryb oraz dla samego zdrowia Morza Bałtyckiego. Przełowienie wysysa siłę życiową oceanów, których potrzebujemy teraz bardziej niż kiedykolwiek w pełni zdrowych, aby łagodzić i reagować na zmianę klimatu. Zakończenie przełowienia jest pilną i konieczną odpowiedzią na kryzys związany z różnorodnością biologiczną i klimatem, a teraz ministrowie ds. rybołówstwa UE muszą zakończyć jego niszczycielski wpływ w regionie”.

Wspólna Polityka Rybołówstwa UE (WPRyb) wymaga zrównoważonej eksploatacji stad ryb UE najpóźniej do 2020 r. w celu odbudowy ich populacji oraz zastosowania podejścia ekosystemowego w zarządzaniu rybołówstwem[4]. Państwa członkowskie są również prawnie zobowiązane do zrównoważonej eksploatacji stad ryb do 2020 r. na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej[5]. Każdego roku ICES (ang. International Council for the Exploration of the Sea) zapewnia doradztwo naukowe dotyczące limitów połowowych na morzach UE[6], które Komisja Europejska wykorzystuje jako podstawę swojej propozycji dotyczącej uprawnień do połowów. Rada UE AGRIFISH omówi wniosek Komisji i podejmie ostateczną decyzję w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TACs) w 2021 r. dla bałtyckich stad ryb na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 19–20 października.

 

Więcej informacji: www.wwf.pl/aktualnosci/teraz-decyzja-w-rekach-ministrow

 

Źródła:

[1] Komisja Europejska, 28 sierpnia 2020: Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2021: poprawa długoterminowej stabilności stad ryb

[2] Konferencja UE Our Baltic, niedziela 27 – poniedziałek 28 września, Pałąga, Litwa https://ec.europa.eu/info/events/our-baltic-conference-Palanga-Lithuania_pl

[3] Rozdział 8. Fishy business: How the fishing industry gets first class treatment from the German Government in Tainted love: corporate lobbying and the upcoming German EU Presidency https://our.fish/publications/fishybusiness_gets_first_class_treatement_from_german_government/

[4] Wspólna Polityka Rybołówstwa. Rozporządzenie (EU) No 1380/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Wspólnej Polityki Rybołówstwa

[5] DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN

[6] Doradztwo naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) ws. limitów połowowych: http://ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx

 

Pozostałe:

Informacja prasowa organizacji pozarządowych z 29 maja 2020: Baltic Sea Fish Stocks Remain in Crisis – NGOs Call for Closures of Herring and Cod stocks https://our.fish/press/baltic-sea-fish-stocks-remain-in-crisis-ngos-call-for-closures-of-herring-and-cod-stocks/

Czerwiec 2020: Wspólne rekomendacje organizacji pozarządowych ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2021 https://eu.oceana.org/en/publications/reports/joint-ngo-recommendations-baltic-sea-fishing-opportunities-2021

  • Justyna Zajchowska
  • Starsza specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich
  • jzajchowska@wwf.pl
  • 600 374 436
  • Fundacja WWF Polska
  • Marta Pilarska
  • Specjalistka ds. komunikacji
  • mpilarska@wwf.pl
  • 785 881 803
  • Fundacja WWF Polska