Las na wynos?

Możemy bezpowrotnie utracić możliwość dostępu do lasów, które są najcenniejszym zasobem społecznym w dobie utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. 

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o lasach, według którego politycy będą mogli żądać od Lasów Państwowych wymiany atrakcyjnych działek. Nie będą też otrzymywać rekompensat, w sytuacji gdy wymieniana jest działka o wyższej wartości na działkę o wartości niższej. 

Uroczysko za śmietnisko

W efekcie może się okazać, że LP - a więc obywatelki i obywatele do których należą lasy! - będą zmuszone oddawać tereny leśne cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego. W zamian otrzymają działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy,.... 

Obecnie lasy, grunty leśne oraz pozostałe nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą stać się przedmiotem zamiany tylko w  przypadkach uzasadnionych celami gospodarki leśnej1

To dobre prawo, wspierające ochronę lasów i zasobów przyrodniczych, nie powinno zostać zmienione!

Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne2 . Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk. Lasy to nasza ochrona w dobie zmiany klimatu. Musimy zwiększać ilość lasów i chronić, za wszelką cenę, najcenniejsze siedliska - mówi Krzysztof Rydel, specjalista ds. ochrony przyrody w lasach Fundacji WWF Polska.

Las jest nasz

Projekt ustawy stoi w sprzeczności z potrzebami obywateli, przyrody i klimatu, polityką klimatyczną UE, strategią na rzecz różnorodności biologicznej, a także z Konstytucją RP (art 74). Otwiera też furtkę do poważnych nadużyć, takich jak korupcja, naruszenie zasad zdrowej konkurencji i wolnego rynku. 

Nie zgadzajmy się na odebranie nam lasów! Projekt nowelizacji ustawy powinien w całości trafić do kosza.

 

 

-----------------------------

1 https://lexlege.pl/ustawa-o-lasach/art-38e/

2 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1098

Do przekazania wystrczy uzasadnienie: “potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza.”

 

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.